Arabic Turkish
 
2017-04-21   Arkadþýna gönder
18084 (1797)


Arap Hakimiyeti Bitti, Kürt Hakimiyeti mi Başlayacak?


Fevzi Türker


1921'de başlayan ırkçı Sünni-Arap hakimiyeti, ABD''nin Irak'ı 2003'te işgal etmesiyle sona ermiştir. Seksen iki yıl süren Arap hakimiyeti dِneminde Türkmenlere, her türlü haksızlık ,ayrımcılık,asimilasyon,Araplaştırma, ِtekileştirme,katliamlar,idamlar ve anadilde eğitim yasağı hep bunların dِneminde uygulamıştır..

İlk Araplaştırma hamlesi Kerkük'e bağlı HAVİCE bِlgesinde, YASİN EL-HAŞİMİ'nin başbakanlığı dِneminde başlatılmış, daha sonra Saddam Hüseyin rejimi dِneminde Kerkük ve diğer Türkmen bِlgelerinde devam ettirilmiştir. Bu dِnemde, yüz binlerce Şii ve Sünni Arap vatandaşı Irak'ın çeşitli bِlgelerinden getirilerek para, iş ve arsa gibi ِzendirici desteklerle iskanları sağlanarak Türkmen bِlgelerin demografik yapısı bozulmuştur. Araplaştırma politikasının bir sonucu olarak bugün Kerkük'te yaklaşık iki yüz bin Arap yaşamaktadır.

Seksen iki yıl boyunca Sünni Arapların izledikleri bunca olumsuz tavırlara karşı Türkmenler olarak direnemedik, vermiş olduğumuz yüzlerce kahraman şehidin kanı yerde kaldı, ِçlerini alamadık. Halkımızın geleceğini düşüneceğimize, silahlı mücadele yollarını tercih edeceğimize, mücadeleci halkları kendimize ِrnek alacağımıza hep çıkmaz sokaklarda siyaset yapmayı marifet olarak bildik ve sonuç olarak bugünkü acınacak duruma geldik.

Maruz kaldıkları 1959 Kerkük Katliamı, 1980 idamları ve son 14 yılda yapılan onlarca toplu katliamlara karşı Türkmenler istisnalar dışında ciddi siyasi ِrgütlenmelere yِnlenememişlerdir. 1969'ların sonlarına doğru büyük insan Dr. NECDET KOÇAK'ın kurmuş olduğu IRAK TـRKLERİ KURTULUŞ ÖRGـTـ, bazı satılmışların ihanetler, Dr. NECDET KOÇAK'ın idamına, ِrgütün de dağılmasına neden olmuştur. 1988 yılında kuruluşu DR.MUZAFFER ARSLAN başkanlığında ilan edilen IRAK MİLLİ TـRKMEN PARTİSİ (İMTP), Türkmenlerin sesini ve haklı davasını kısa sürede uluslararası mahfillere ulaştırabilmiştir. Ancak İMTP de karşılaştığı bir takım engeller yüzünden misyonunu sürdürememiştir..

Irkçı Sünni Arap hakimiyeti, 2003'te Amerikalıların Irak'ı işgal etmesiyle sona ermiş ve yerini geçici Paul Bremer yِnetimine dolaysıyla da bugün Irak'ı yِnetmekte olan Şii-Arap partilerin hakimiyetine terk etmiştir. Türkmenler her zaman olduğu gibi güçsüz, ِrgütsüz ve kimsesiz olduklarından, Bremer'in kurduğu Şii ağırlıklı geçici yِnetim konseyi ile geçici hükümette birer üyeyle temsil edildiler.

2005'te yürürlüğe giren Irak anayasası Türkmenlere çok sınırlı haklar tanımıştır, aynı anayasa Şii Arapların güçlü destekleriyle, Kürtlere Irak'tan ayrılma hakkı dahil geniş haklar tanımıştır. Kürtler bu anayasayla umduklarından çok daha fazlasını elde edebildiler ve ilan edilmemiş bir devlete sahip oldukları gibi, dolaylı olarak da Irak'ı ele geçirmiş duruma gelebilmişlerdir. Irak anayasasında sِzü edilen ihtilaflı bِlgelerin (Kerkük dahil) büyük bir bِlümü Türkmen bِlgeleridir (TـRKMENELİ) ve bu bِlgelerin tamamı bugün PEŞMERGE güçlerinin işgali altındadır.

Bir Siyonizm-Batı projesi olan Irak-İslam Devleti'nin (İŞİD) kuruluş hedefi, bِlgede büyük Kürdistan'ın kurulmasına yardımcı olmaktır. Birkaç ticari araçla MUSUL'u 2014'te ele geçiren İŞİD'ten korkan, Irak ordusu MUSUL'dan kaçarcasına çekildiği gibi, KERKـK'ten de aynı korkuyla çekilerek KERKـK'ü altın tepside PEŞMERGE güçlerine bırakmıştır. İŞİD'i bahane eden ABD ,Avrupa ve diğerleri, PEŞMERGE'ye askeri eğitim ve silah yardımı yapmaktadır. İŞİD sayesinde Irak Bِlgesel Kürt Yِnetimi (IBKY), İŞİD saldırılarından sonra kontrolü altındaki toprakları 41 bin km2'den 71 bin km2'ye çıkartmıştır. İŞİD'in ortaya çıkışıyla birlikte bِlge petrolünü Akdeniz kıyılarına ulaştırmak amacıyla Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt koridorunun kurulmasına çalışılmaktadır.

Irak Anayasası Kürtlere kendi geleceğini belirleme hakkı tanıdığına gِre ,Irak Bِlgesel Kürt Yِnetimi de bu anayasal hakkı sonuna kadar kullanmaya çalışacaktır. Musul'un ve diğer bِlgelerin İŞİD işgalinden kurtarılmasından sonra, Kürt bağımsızlığı ciddi bir şekilde gündeme gelecektir. KERKـK'te son günlerde yaratılan bayrak ve referandum zorbalığını, Kürt bağımsızlığının ِn provası olarak bakmak gerekir. Başta İsrail olmak üzere, batı ve birçok bِlge ülkesi bu bağımsızlığa sıcak bakmaktadır.

Arap hakimiyetinin 2003'te sona ermesiyle birlikte TـRKMENELİ , daha ِnce planlanan yoğun Kürt gِçü dalgalarıyla istila edilmiştir. Bu yoğun gِç dalgalarıyla sadece KERKـK'e yaklaşık 700 bin Kürt yerleştirilmiştir. Irak Anayasası'nın 2005'te yürürlüğe girmesiyle de, TـRKMENELİ fiilen Kürt hakimiyetine geçmiştir.

Varlıklarından rahatsız olanlar, Türkmenleri Irak Anayasası'nda üçüncü büyük unsur olarak gِrmek istemediler. Irak Bِlgesel Kürt Yِnetimi (IBKY) de kendi anayasa taslağında, Türkmenleri kendi bِlgesinde ikinci büyük unsur olarak gِrmemektedir. Irak Bِlgesel Kürt Yِnetimi anayasa taslağı, çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu tartışmalı bِlgeleri bile Kürdistan'ın ayrılmaz parçası olarak gِstermekte ve kimseye bِlge kurma hakkı tanımamaktadır. Ayrıca Kürt anayasa taslağı, Türkmenceyi, Kürtçe ve Arapçanın yanında resmi dil saymamaktadır. Yine bu anayasa taslağı Türkmence ile Süryaniceyi,Türkmen ve Süryanilerinn yoğunluk oluşturdukları bِlgelerde resmi dil saymaktadır. Ancak bu madde, taslağı yazanların Kürt gِç dalgalarının Türkmen bِlgelerinde yarattığı demografik dengesizlikten bihaber olduklarını gِstermektedir.

Irak Bِlgesel Kürt Yِnetimi (IBKY) devlet olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemektedir. Bu devletin başkenti Kürt anayasa taslağına gِre Kerkük olacaktır. Büyük bir ihtimalle Kürt devletinin kuruluş ilanı, İŞİD'in Musul ve diğer bِlgelerden atılmasından sonra yapılacaktır. Türkmenlerin bugünkü güçsüz, hedefsiz, zayıf durumları aynen devam edecekse, ilan edilecek olan Kürt devletinin Türkmenlere karşı izleyeceği yok sayma politikaları, Sünni-Arap hükümetlerinin izlediği politikalardan farklı olmayacaktır .Zaten Talabani yıllar ِnce,milyonlarca olanTürkmenleri iki yüz bin,Barzani ise birkaç bin olarak gِstermiştir.

İşte yaklaşık bir asırdır devam eden Türkmenlerin içler acısı durumları ortada. Yapılan zulümleri, katliamları ve yok sayılmayı hep sineye çektik, gِsterişle uğraştık durduk, gerçek mücadeleden uzak kaldık. Milli mücadelenin ne olduğunu ِğrenemedik. Milli mücadelenin ne olduğunu bilenler devlet olmak üzereler.

Türkmen halkı tarihinin en tehlikeli dِnemini yaşamaktadır. Bu dِnem Türkmenler için ِlüm kalım dِnemidir. Sığınacak toprakları, korunacak silahları ve güvenecek devletleri yok. Türkmenlerin acınacak durumu bundan ibarettir. Bu acı durumu gِren ve çِzüm yollarını düşünen var mıdır? Varsa buyursun gelsinler hep birlikte elimizi taşın altına koyalım. Çünkü gün davaya sadakat günüdür,gün diriliş yollarını araştırmak günüdür, Gün palavra günü değildir, gün fedakarlık ve tek yumruk olma günüdür.


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - TÜRKMENLERİN NE ZAMAN SİYASİ AĞIRLIĞI OLACAK?
2 - TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI
3 - RAHİM CAVADBEYLİ OLAYI İKİNCİ BİR BORALTAN FACİASINA DÖNÜŞMESİN
4 - TÜRKMENLER, 12 MAYIS SEÇİMLERİ ve MİLLİ ŞUUR
5 - 12 MAYIS 2018 SEÇİMLERİ VE TÜRKMENLER
6 - CAN KERKÜK
7 - KDP'NİN Çِküşü ve KYB'NİN Yükselişi İRAN'IN Zaferi mi?
8 - Kürt referandumu yapıldı Türkmenler ne yapabilir?
9 - BARZANİ MİLYONLARCA TـRKMENİ NEDEN BİR KAÇ BİN OLARAK GÖRMEKTEDİR?
10 - Türkmenler ve Kürt Bağımsızlık Referandumu
11 - Türkiye Barzani'ye karşı ''Statüko Ante'' hakkını kullanacak mı?
12 - TـRKMENLER ve 25 EYLـL BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU
13 - BAKـ TEBRİZ ANKARA, BİZ HARA FARSLAR HARA!
14 - 'BİR ŞEY VERMEVIN ÖZLERİNE MEN ÖLMـŞEM ÖLMـŞEM'
15 - TـRKMEN DİRİLİŞİNİ ANCAK GENÇLER GERÇEKLEŞTİREBİLİR
16 - TـRKMEN EĞİTİMİNİN DـNـ ve BUGـNـ
17 - KERKـK-DAKUK SALDIRILARI ve MEZHEP TEHLİKESİ
18 - TـRKMENLERİN GELECEGI
19 - 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ
20 - SALİH MـSLİM´İN KERKـK´TE İŞİ NE?
21 - ALMANYA PALAMENTOSU VE SÖZDE TـRKLER
22 - TAZEHURMATU´YA HARDAL GAZI SALDIRISI
23 - AİDİYET BUNALIMI
24 - HER ŞEYDEN EVVEL TـRKMEN OLDUĞUMUZU SÖYLE
25 - Boş Torbayla At Tutulmaz
26 - YOK EDİLİYORUZ KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL
27 - 2015 TـRKiYE SEÇİMLERİ ve TـRKMENLER
28 - Tepkisizlik
29 - TELAFER´İ TـRKMENLERDEN ARINDIRMA PLANI SONUNA MI YAKLAŞTI ?
30 - Bir halk kendini yok sayarsa !
>>Sonraki >>