Arabic Turkish
 
2012-07-31   Arkadþýna gönder
2609 (1413)


TP Lideri Sarıkahya:Kale ve Türkmeneli gazeteleri bize yasak .. Başarısız bir Türkmen Eğitim Genel Müdürlüğümüz varTP lideri Riyaz Sarıkahya Saray'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Kerkük'ün ِzel bir yapıya kavuşması konusunda Kürt yetkililerinde de artık bir kanaat oluştu " diyen Sarıkahya, Hasan Turan'ın Kerkük Türkmenlerinin gerçek temsilcisi olduğunu savundu. Saray'dan ِvgüyle sِz eden Sarıkahya gazetenin çok farklı ve çeşitli konulara yer verdiğini sِyledi Rِp Saray Türkmeneli Partisi lideri Riyaz Sarıkahya Saray'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. " Kerkük'ün ِzel bir yapıya kavuşması konusunda Kürt yetkililerinde de artık bir kanaat oluştu " diyen Sarıkahya, Hasan Turan'ın Kerkük Türkmenlerinin gerçek temsilcisi olduğunu savundu. Türkmen lider Sarıkahya, Türkmen Eğitim Genel Müdürlüğü'nü de eleştirmeyi ihmal etmedi. TP Başkanı, Türkmen Eğitim Genel Müdürlüğü idaresini başarısız bir idare olarak niteledi. Saray: Deniliyor ki, artık Kürt yetkilileri de Kerkük'e ِzel statü istiyor. Bu ne kadar doğrudur? R.Sarıkahya: Kerkük İl Meclisi’nin Türkmen ve Arap üyeleri anayasa tadil edildikten sonra Bağdat'ta merkez hükümet nezdinde temaslarda bulunmuşlardı. Sayıları 15 olan bu üyeler sِz konusu temaslarda Kerkük'e ِzel statü verilmesini talep etmişlerdi. Ancak anayasal da olsa bu talep, Kürt partilerinin baskısı nedeniyle Irak Bakanlar Kurulu’nun gündemine gelmemişti. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu bu üyelere bir yazı gِndererek, Kerkük'ün tartışmalı bir bِlge olduğunu gerekçe gِstererek bu taleplerinin uygulanmasının mümkün olmadığına karar vermişti. Bence Bakanlar Kurulu’nun bu yaklaşımı yanlıştı. Çünkü Kerkük'e ِzel bir statü verebilirdi. O zaman buradaki sorunlara çِzüm yolu bulunacaktı. Çünkü şehir yaklaşık 8 yıldır hizmetten yoksun ve buradaki sorunlar her geçen gün derinleşiyor. Kerkük sorunu artık uluslararası bir boyut almış durumda. Biz şehrin BM denetiminde ِzel bir statüye kavuşmasını, ardından da kentin kaderi konusunda referandum yapılmasını istiyorduk. Kürtler, Kerkük'te istedikleri olmadığı için şimdi bin pişman. Kürtler bizimle temaslarında "Zamanında Kerkük'e ِzel bir statü verilmesine karşı çıkarak hata yaptık. Şimdi bu formüle evet diyoruz" diyorlar. Saray: Siz de bu formülü destekliyorsunuz, değil mi? R.Sarıkahya: Irak'tan sorun hiçbir gün eksik olmadı. Bu ülke için en uygun çِzüm federasyondur. Federasyon, Rusya'da, ABD'de, Almanya'da, İngiltere'de ve diğer ülkelerde uygulanıyor. Federasyon, Irak'ın parçalanması anlamına gelmez. Ama eğer Irak halkı ülkenin parçalanmasına karar verirse, buna saygı gِstermek lazım. Çünkü bu halkı zorla bir arada tutamayız. Eğer Irak federatif bir ülke olmasaydı şimdiye kadar parçalanmıştı. Dediğim gibi, Irak'ı bir arada tutan sistem federasyondur. Parti olarak başından beri federasyon sistemini destekliyoruz. Bu konuda Türkmen Cephesi ve partilerinden ayrı düşüyoruz. Kerkük'ün kuşatılmaması şartıyla Türkmenlere ِzel bir bِlge istiyoruz. Örneğin sakinlerinin tamamı Türkmen olan Telafer'i ِzel bir Türkmen bِlgesi yapabiliriz. Ancak Kerkük için durum farklı olabilir. Bu şehirden Kerkük Bِlgesi adında ِzel bir bِlge oluşturabiliriz. Bِlgenin hem Irak hem de Kürt Bِlgesi ile irtibatı olur. Saray: Demek siz Türkmen Cephesi’nden federasyon tezi yüzünden ayrıldınız? R.Sarıkahya: Evet doğru, çünkü bir partide farklı çizgiler olmamalıdır. Saray: Erbil'de büro açmayı düşünüyor musunuz? R.Sarıkahya: Erbil'de büro açmak istiyoruz. Bunun için iki aydır bir bina bulmaya çalışıyoruz. Büro açarken kimseye veya hiçbir partiye rakip olmak istemiyoruz. Kendimizi tüm çevrelere tanıtmak istiyoruz. Çünkü vaktiyle Kürdistan Bِlgesi yetkilileri bizi yanlış anlamışlardı. Özellikle de bize rakip olanlar. Bunlar bizi bِlge yetkililerine yanlış anlatıp, bizi Kürt düşmanı ve aşırı milliyetçi olarak gِsteriyorlardı. Biz Kürtleri Müslüman ve Iraklı bir halk olarak gِrüyoruz. Kürtler bizim kardeşimizdir. O zamanlar kendimizi tanıtamıyorduk. Buna imkân da yoktu. Ancak bugün şartlar farklı ve kendimizi tanıtmak istiyoruz. Saray: Birçok kişi Türkmenler adına makam sahibi oluyor. Ancak bunlar halklarına değil kendilerine çalışıyorlar. Kerkük İl Meclisi Başkanı ve Eğitim Dairesi Müdürü Türkmen’dir. Bunların Türkmenler için bir şeyler yaptıklarına inanıyor musunuz? R.Sarıkahya: Kerkük İl Meclisi Başkanı Hasan Turan'ı destekliyorum. Kendisi dürüst ve Türkmenlerin menfaatine çalışıyor. Her ne kadar kimseyi atamayacak bir konumda olsa da Türkmenleri en iyi şekilde temsil etmeyi başarıyor. Eğitim konusuna gelince; Türkmenler olarak bu alanda çok şanssızız. Çünkü Kerkük'teki Türkmen Eğitim Genel Müdürlüğü idaresi çok başarısızdır. Saray: Kerkük'te yirmiden fazla Türkmen gazete ve dergi var. Erbil'de ise sadece bir tek gazete var. Siz bu büyük farkı nasıl yorumluyorsunuz? R.Sarıkahya: Kerkük'te aslında bağımsız bir Türkmen gazete yok. Bunların hepsi parti gazeteleridir. Örneğin, Kerkük'te yayınlanan Türkmeneli Gazetesi bizim faaliyetlerimize yer vermiyor. Türkmeneli ve Kale gazeteleri bize yasak. Türkmen davasını sahipleniyoruz ancak ne ilginçtir ki, adımız bu gazetelerde geçmiyor. Türkmeneli uydu kanalı, Türkmeneli radyosu ve adını saydığım gazeteler Türkmenlere hizmet etmiyor. Ben bunlara medya demem. Bunlar israftan başka bir şey değildir. Saray ise çok farklı ve çeşitli konulara yer veren çok iyi bir gazetedir. Saray'da kritik yazılar bulmak mümkün ve her zaman reform talep eden bir gazetedir. Saray'a gerçekten “gazete” diyebiliriz.

Kaynak: saray gazetesi
Arkadþýna gönder

Yorumlar:

iyi okuyun
aman necmeddin karde‏ yaz‎lanlar‎ iyi okuyun say‎n sar‎kahya doًru konu‏up fakat uydu tv bu hale gelmesinde büyük rolü vard‎r ayr‎ca say‎n nakipoًlu yaz‎s‎nda ele‏tirmedi uydu tv den ِzür diledi iyi okuyun lütfen
sadik
HABERفNفZ OLSUN


Haberiniz olsun
Kiral‎ siteler hariç.......Türkiyedeki iktidar Müttefiklerini sevindirmek için Türkmenleri ilk ba‏ta Türkmeneli uydu TV de parçalayarak büyük fitneyi bu Tv de ba‏lam‎‏t‎r.......

Bu milliyetçidit Türkmeneli de yasakt‎r.....Bu Erbile ziyaret etmi‏ Kürtlerle merhama yasakt‎r ve Türlü türlü maruzatlar ç‎kar‎p.....Türkmenler bu Tv ye gِre yabanc‎ millet olarak gِründüler......

Yak‎ndan bir ِrnek verelim....Tarih 2005 Büyük seçim ba‏lam‎‏t‎r benim abim hem Kerkük valiliًinde albay hemde bir Türkmen sanatc‎s‎ idi .....Türkmenleri sand‎k ba‏‎na çaً‎rmak için kendi hesab‎na mir mar‏ haz‎rlad‎ ....klip çekildi ve kiral‎ kameralar....çekim yerini Türkmen milliyetçi hareketi baًçesini seçti Türkmengiyimli k‎zlar ve çok ‏ahane bir mar‏ olmu‏tur ...EY TـRKMENLER SES VERفN ad‎nda ....ma ne yaz‎k mar‏ Türkmeneli uydudan verilmedi .......
Bu mar‏ Milliyetçilerin baًçasinde çekilmi‏tir ve milliyetçi>sِzleri kabul deًildir dediler
Kimi rkmen ünlü sanatç‎lar‎m‎z‎da Erbil ‏ehrinde Türkmen karde‏lerimiz için Hoyrat ve Tِrenlere kat‎ld‎klar‎ için Uyduda yasakland‎lar .......Bu Beًendiًiniz uydu sonundab T.C d‎‏i‏lerini para kazand‎ran sadece REKLAMLARA ......Ve baz‎ kurulu‏lar BAذIق ARACILIذILE para kazanmak için baz‎ programlar da kalm‎‏t‎r.......Yani amaç Millet deًildir sadece Para .....Ve Napilyon dediًi gibi onlar için ....PARA ...PARA...PARA

Salah Behlül اamurcu
kerkük

salah behlül çamurcu
Helal olsun Be
‏imdiya kadar riyaz sar‎kahya ve mahir nakipoًu sadece erkek gibi ç‎k‎p televizyonu ele‏tirdiler. size helal olsun.
herkes gerçeًi biliyor ama kimse aًz‎n‎ açm‎yor. bu nas‎l bir i‏tir.
eًer bu site de yorum k‎sm‎ aç‎k olmasayd‎ Türkmenler herhalde batl‎yacakt‎.
nedir bu Türkmenlerin çektiًi Allah‎m.
her taraf‎m‎z dü‏manlarla çevrilidir.
kime güvenelim.
neyapal‎m.
gah Arab‎n kucaً‎na oturun diyorlar gah Kürdün kucaً‎na.
peki biz kimiz ..
kan‎m‎z bukadarm‎ bozuldu.
biz Türküz arkada‏ Türkmeniz.
ona buna sat‎lmay‎z.
Ba‏ta Türkmenleri birbirine vurdurmaya çal‎‏t‎lar, daha sonra Türkmenlere verilen para bütçeyi dü‏ürdüler. yeter art‎k be
oyuncak olduk iki kuru‏ etmeyen adamlar‎n elinde.
yeter.
Türkmenlerin hatas‎ gidip Amerika ve Yahudilerle i‏birliًi yapmamalar‎ idi..
efendim bizim arkam‎zda day‎m‎z var..
geç bunu bitti gitti o zamanlar..
Türkmen Tek ba‏‎na ayakta durmal‎d‎r.
day‎lar‎nda amaçlar‎ budur.
ancak Irak siyasi denkleminde bu i‏ bِyle cereyan edilmediًini sonradan faketti bu day‎.
o bِlge de taraf olmazsan bertaraf olursun birader...
Necmeddin