Arabic Turkish
 
2015-01-06   Arkadþýna gönder
2780 (1139)


Bir halk kendini yok sayarsa !


Fevzi Türker


Türkmenler bugün tarihlerinin en tehlikeli dِneminden geçmektedirler. Gereken kurtuluş mücadelelerini hemen başlatmazlarsa bu zor ve tehlikeli dِnem sonlarını getirebilir,çünkü anayurtları TـRKMENELİ´nin doğusu Kerkük dahil şu an Kürt bِlgesel yِnetiminin, batısı ise yani Musul´un Türkmen kasabaları ile bir Türkmen şehri olan TELAFER, İŞİD ِrgütüne bağlı güçlerin denetimindedir ve İŞİD sonrası Peşmerge güçlerinin denetimine geçebilir.İŞİD´in gِrevleri arasında, Kürt yِnetimini güçlendirmek ve mevcut topraklarını genişletmek olduğu gibi,Türkmenleri ِz yurtlarından sِküp atmaktır,nitekim Türkmeneli´den ve diğer bِlgelerden gِçe zorlanan Türkmenler bugün yurtlarından çok uzak bِlgelerde sürgün hayatı yaşamaktadırlar.
Batı Türkmeneli bِlgelerinden ve diğerlerinden gِçe zorlanan mezhep fitnesinin kurbanı olan Türkmenlerin sayıları bir kaç yüz bin olarak tahmin edilmektedir.Gِçe zorlanan bu insanların büyük bir bِlümü şu an Necef, Kerbela ,Hille ve Basra şehirlerinde zor şartlarda ve aşağılanarak yaşadıkları bilinmektedir.
Türkmen halkını mezhep olarak ikiye bِlmeye çalışanlardan ve ayrılık tohumu atanlardan, Türkmenler eğer yok olmak istemiyorlarsa hesap sormaları gerekir,çünkü bu bozguncuların ekmiş oldukları fitne tohumunun bir sonucu olarak Türkmenlerin bir bِlümü bazı bِlgelerde mensup oldukları mezheplerini Türkmenliklerinden daha üstün,veya karşı mezhebe mensup olan Türkmen kardeşlerini, ne yazıktır ki kafir olarak gِrmektedirler.Bu bağlamadaki bazı iddialara bakılırsa bir kısım Türkmen´in TELAFER ile başka bِlgelerde,başka mezhepten olan kardeşlerini İŞİD´le işbirliği yaparak gِçe zorlamışlar. Halbuki Türkmenleri yok etmek amacıyla hazırlanan ve uygulanmakta olan planların hedefinde,Türkmenlerin mezhepleri değil,Türkmen varlığı vardır.
İki milyonu aşkın Türkmen halkının kemiklerini içten içe kemirmekte olan bir diğer husus da, aslını inkar etme hastalığıdır, bu hastalık Irak halkları arasında sadece Türkmenler arasında yaygındır.Resmi nüfus kayıtlarına bakılırsa, Türkmenlerin büyük çoğunluğu son kırk yılda ve ِzellikle de BAAS rejimi dِneminde soy değiştirme kanunu çerçevesinde kendini Arap olarak yazdırmıştır.Bu nedenledir ki resmi makamlarca,Türkmenlerin sayısını 200-300 bin civarında gِsterilmektedir.
Türkmen olup kendini Arap sayan Bu çakma Arapların büyük çoğunluğu, doğru dürüst Arapça bile konuşmasını bilmemektedirler. Kendilerini Arap milletinden saymakta olan ve tarih bilgisinden yoksun olan bu Türkmenlerin her şeyden ِnce bilmeleri gerekir ki mensup oldukları Türkmen halkı, dِrt bin yıllık şanlı tarihi olan büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır,bu da demektir ki Türkmenler en az Araplar kadar, şanlı ve şerefli bir milletin evlalarıdırlar.
Irak´ta cereyan etmekte olan gelişmeler ülkenin Kürt,Şii ve Sünni Arap olmak üzere ِnümüzdeki birkaç yıl içersinde üç bِlgeye bِlüneceğini gِstermektedir.Kürt bِlgesi zaten bağımsızlık aşamasına gelmiştir. Türkmen bِlgeleri ise buna TELAFER de dahil edilerek İŞİD sonrası Kürt bِlgesine ilhak edilebilir.Türkmen´lere gelince, milli kimliklerini koruyamazlarsa,mezhep hastalığından kurtulamazlarsa ,başta siyasi,iktisadi,askeri alanlarda güçlenemezlerse ve hedefleri de GـVENLİ BİR TـRKMEN BÖLGESİ kurdurmak olmazsa,20-30 yıl sonra Kürt potasında eriyip tarih olurlar,yada Amerikalıların Kızıl derililere yaptıkları gibi, kurulacak Kürt devletinde folklorik ve gِsteri malzemesi olmaktan ِteye gidemeyecekledir .
Yezidiler, Müslüman olmamalarına rağmen Kürtlüklerini her şeyin üstünde tutmaktadırlar ve maruz kaldıkları İŞİD haksızlığı ile Irak meclisindeki Yezidi bayan parlamenterin İŞİD zulmüne gِsterdiği tepki , dِkmüş olduğu gِz yaşı ve dünya´ya haykırışlarıyla, hem Kürtlerin birleşmelerine yardımcı oldular hem de Avrupa´yı Kürtler lehine ayağa kaldırabilmişlerdir. Türkmenler ise planlı İŞİD hareketinden en fazla zararı gِrmelerine ve topraklarını yitirmelerine ve Irak´ın her tarafına sürgün edilmelerine rağmen ne yazıktır ki, Yezidiler kadar olamadılar ve yaşadıkları dramı dünya kamuoyuna yeterince duyuramaz oldular.
Halklar kurtuluşlarını yalvararak veya temenniyle değil, milli mücadelelerle, binlerce kurban vererek,mallarını ve canlarını feda ederek ,davalarına sadık kalarak elde etmektedirler.Türkmenler ise Irak devletinin kuruluşundan bu yana,girdikleri çıkmaz yola halen devam etmektedirler. Maruz kaldıkları haksızlıklara karşı hep tepkisiz kalıp, kurtuluşu mücadele etmek yerine, hala Türkmenlere dış politikasında yer vermeyen ve hiç umursamayan birilerinden beklemektedirler.
Türkmenler her konuda ِzellikle de askeri olarak hazırlıklı olmadıkları için 2003 ten bu yana bِlgelerinin bir çok yerinde katliamlara maruz kaldılar. Kerkük´te de Türkmenler 14 temmuz 1959 katliamı benzeri bir katliamla karşı karşıya kalalabilirler. Türkmenler o gün çoğunluğu teşkil etmelerine rağmen, yapılan tüm kışkırtmalara karşı tepkisiz kalınca ve hazırlıksız yakalanınca,o korkunç katliama maruz kalmışlardı.
Yıllardır anadilde eğitim istemekte olan Türkmenler, bırakın diğer Türkmen bِlgelerini ,Türkmenlerin kalbi sayılan ve Türkmen nüfusun 500 bin den daha fazla olan Kerkük´te bile, Türkçe tedrisat yapan okullarda okuyan ِğrencilerin sayısı ,en az 50 bin olması gerekirken,10 binin altındadır.İşin ilginç ve üzücü yanı,bu okullarda gِrev alan bazı ِğretmen ve müfettişler, çocuklarını,Arapça tedrisat yapan okullara gِndermektedirler. İşte davaya sahip çıkmamak buna denir. Türkmen eğitimine ve diğer milli meselelere duyulan Bu ilgisizlik anlaşılan kimseyi hiç ilgilendirmemektedir.
16 Aralık 2014 tarihinde Kerkük ـniversitesi, bir takım silahlı Kürt ِğrencinin düzenlemek istedikleri bayrak günü kutlaması bahanesiyle işgal edilmiştir. Türkmen ِğrenciler kışkırtıcı kutlamaya tepkisiz kalınca, ـniversite Kampüsü Arap ِğrencilerle Kürt ِğrencilere kalmıştır. Kutlamaya Arap ِğrenciler Irak bayrağıyla karşılık vermek isteyince ـniversite, Kürt ve Arap ِrgencilerin bayrak kavgasına sahne olmuştur. Bu olaya Türkmen ِğrenciler tepkisiz kalmalarına rağmen, Aynı gün Kürt ِğrenciler kışkırtmalarını, Irak Türkmen Cephesi merkezine yakın bir noktada ´´Kerkük Kürdistan´´ dır´´ sloganı atarak sürdürmüşlerdir. Bu kışkırtıcı olay Türkmenlere karşı bir saldırının habercisi olabilir.Türkmen siyasi kuruluşları başta Türkmen Cephesi olmak üzere ve Türkmen sivil toplum ِrgütleri bu tehlikeli gelişmeyi gِz ardı etmemeleri ve ciddiyetle ele almaları gerekir.


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - TÜRKMENLERİN NE ZAMAN SİYASİ AĞIRLIĞI OLACAK?
2 - TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI
3 - RAHİM CAVADBEYLİ OLAYI İKİNCİ BİR BORALTAN FACİASINA DÖNÜŞMESİN
4 - TÜRKMENLER, 12 MAYIS SEÇİMLERİ ve MİLLİ ŞUUR
5 - 12 MAYIS 2018 SEÇİMLERİ VE TÜRKMENLER
6 - CAN KERKÜK
7 - KDP'NİN Çِküşü ve KYB'NİN Yükselişi İRAN'IN Zaferi mi?
8 - Kürt referandumu yapıldı Türkmenler ne yapabilir?
9 - BARZANİ MİLYONLARCA TـRKMENİ NEDEN BİR KAÇ BİN OLARAK GÖRMEKTEDİR?
10 - Türkmenler ve Kürt Bağımsızlık Referandumu
11 - Türkiye Barzani'ye karşı ''Statüko Ante'' hakkını kullanacak mı?
12 - TـRKMENLER ve 25 EYLـL BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU
13 - BAKـ TEBRİZ ANKARA, BİZ HARA FARSLAR HARA!
14 - 'BİR ŞEY VERMEVIN ÖZLERİNE MEN ÖLMـŞEM ÖLMـŞEM'
15 - Arap Hakimiyeti Bitti, Kürt Hakimiyeti mi Başlayacak?
16 - TـRKMEN DİRİLİŞİNİ ANCAK GENÇLER GERÇEKLEŞTİREBİLİR
17 - TـRKMEN EĞİTİMİNİN DـNـ ve BUGـNـ
18 - KERKـK-DAKUK SALDIRILARI ve MEZHEP TEHLİKESİ
19 - TـRKMENLERİN GELECEGI
20 - 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ
21 - SALİH MـSLİM´İN KERKـK´TE İŞİ NE?
22 - ALMANYA PALAMENTOSU VE SÖZDE TـRKLER
23 - TAZEHURMATU´YA HARDAL GAZI SALDIRISI
24 - AİDİYET BUNALIMI
25 - HER ŞEYDEN EVVEL TـRKMEN OLDUĞUMUZU SÖYLE
26 - Boş Torbayla At Tutulmaz
27 - YOK EDİLİYORUZ KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL
28 - 2015 TـRKiYE SEÇİMLERİ ve TـRKMENLER
29 - Tepkisizlik
30 - TELAFER´İ TـRKMENLERDEN ARINDIRMA PLANI SONUNA MI YAKLAŞTI ?
>>Sonraki >>