Arabic Turkish
 
2006-01-19   Arkadþýna gönder
2502 (1165)


Karacadağ TürkmenleriAtlas dergisinin 154.sayısında (2006 Ocak ayı), Faik Bulut imzasıyla “Karacadağ Kürtleri” adlı bir gezi yazısı yayımlandı. Bol resimli bu gezi notlarının arkasındaki bazı gerçekleri pek çoğumuz bilmediğimiz için, bu kıraç dağ başında yaşayan ‘Kürtler’ için üzülür, ağıtlar düzebiliriz. Ama bu yِre insanlarının atalarının yüzlerce yıl ِnce bu yِreye gِçüp yerleşen Oğuz boylarından olduğunu, yüzyıllar içinde Kürtleşerek Türkçeyi unuttuklarını ِğrendiğiniz zaman da şaşırıp kalırsınız.
Evet, ne yazık ki Türk tarihinin Anadolu’daki bin yıldan fazla süregelen uzantısı şaşırtıcı belge ve bilgilerle dolu.Yazı, pek çok insan için bilinmeyenleri anlattığından dolayı ilgi çekici ama bilimsel bir niteliği yok. Neden mi, çünkü yِrenin yerleşim tarihi hakkında hiçbir belgeye dayanılmadan yalnız ‘O şِyle dedi, bu bِyle dedi’ ile geçiştirilmiş. Halbuki, rahmetli Faruk Sümer Hoca’nın ‘OĞUZLAR- Türkmenler-’ adlı büyük eseri; Osman Turan Hoca’nın ‘Selçuklular Tarihi’, ‘Doğu Anadolu Türk Devletleri’, Cengiz Orhonlu Hoca’nın ‘Anadolu’da Türk Boylarının İskânı’, C. Cahen’in ‘Anadolu’nun Türkleşmesi’ adlı eserleri okunup, yapılan gِzlemlerle birleştirilseydi bu yazı daha bilimsel, daha kalıcı olurdu.

Araştırıcının yalnız gِzlemlerine dayanarak verdiği bilgileri şِyle bir irdeleyecek olursak, pek çok gerçeğin Türkler ve Türklük adına atlanmış olduğu gِrülmektedir. Bu yazının en ِnemli ِzelliği yِre halkının Kürt değil, Türk kِkenli olduğunu vurgulayan şu paragrafıdır (s. 104-105): ‘Ö.Yِre aşiretinin başını Tırkanlar çeker. Derikten Çıkrık kِyüne kadar yayılmışlardır. Çoğu mürit takımıdır. Bunları, beyaz poşularından tanımak mümkündür. Dِrdüncü Murat, Bağdat seferi sırasında Tırkanları buraya yerleştirmiştir. Kejan aşiretinin altı, yedi kolu var. Kıvrarlar, Hop kِyünden gelmişler. Arap aşiretleri daha daha aşağıda yerleşiktir. Kırvarlar Zaza, Bucaklar Çermik kِkenlidir. Dağın kuzeydoğusu ve güneyi silme Kürttür.’ Ayrıca (s. 112, 113), ‘Çıkrıklılar, Tırkan aşiretine mensup. Kِkenleri konusunda farklı fikirler var. Bazıları Orta Asya Türkmenleri oldukları ve sonradan Kürtleştikleri gِrüşünde. Salih Işık gibi gençler ise dedelerinin anlatımına dayanarak sِyle diyor: “Biz Suriye’den geldik. Kürtçe adımız Teyrikan’dı, sonradan Tırkan’a dِnüştü. Türk olduğumuz iddiası bu isim benzerliğinden kaynaklanıyor.” Gerçeğin bilimsel yanı yukarıda belirttiğim gibi tarihî belgelere dayanmakta. Yِre halkının yaşlıları bu tarihî gerçekleri daha yakından bildikleri için, Kürtçe konuşsalar da kendilerinin Türk kِkenli olduklarını iyi biliyorlar. Ama, ne yazık ki, biz gençlerimize bu tarihî gerçeği anlatamamış, ِğretememişiz. Şimdi, Tırkan ve Teyrekan sِzcüklerine bir bakalım. Önce TـRK ve buradan türetilmiş TـRKÅN sِzcüklerini inceleyelim. Türk, bir kavim adı olup ilk defa Orhun/Kِktürk yazıtlarında (anıtlarında/abidelerinde) geçmektedir. O günden bu güne kadar da tarih sahnesinden silinmemiştir. Araplar Türkçe TـRK sِzcüğünü ETRÅK biçimimde Arapçalaştırmışlar, TـRKÅN biçimini de türetmişlerdir. Her ikisi de ‘TـRKLER’ demektir. Anadolu kürmançisinde genellikle u/ü sesleri ı’ya dِnüşür. Bu yüzden TـRKÅN adı ِnce TEYREKAN sonra da TIRKAN’a dِnüşerek, yِrede yaşan bir Türk aşiretine ad olmuştur.

Bir de yِrede yaşayan aşiretlerin saç+gِz+yüz+burun+çene gibi antropolojik ِzelliklerine de bakmak gerekirse, bunların kesinlikle Kürt ırkından gelmedikleri, ne Barzani’ye, ne Talabani’ye, ne de Mehdi ve Leyla Zana’ya, Sırrı Sakık’a, ـmit Fırat’a, Haşim Haşimi’ye Ö benzemedikleri gِrülür. Atlas’ın 110.sayfasındaki sarı saçlı+mavi gِzlü beyaz tenli çocuğun Kürt DNA’sından farklı olduğu gِrüldüğü halde, ‘Karacadağ Kürtlerinin belirgin ِzelliklerinden biri de çocukların sarı saçlı, renkli gِzlü olması. Dِrt yaşındaki Hazal da bunlardan biri.’ diye yazılması, acaba bilimsel hangi gerçekleri değiştirebilir. Daha ِnceki yazılarımda belirttiğim gibi Avrupalıların Polovest (= sarışın) adını verdikleri Peçenek, Kuman ve Kıpçak Türklerinin sarışın, mavi ve yeşil gِzlü olduklarını tarih kitapları yazmaktadır. Bugün Karadeniz’in kuzeyindeki Türk kavimlerinden olan Çuvaşların %90’ı sarışın ve mavi gِzlü; Kırgızların Narın bِlgesinde yaşayanlarının da aynı şekilde mavi gِzlü, beyaz tenli oldukları bilinmektedir. Ayrıca, Kazan, Başkurt, Kırım, Nogay, Özbek, Türkmen Türklerinden pek çoğu mavi ve yeşil gِzlü olup, sarışındır. Ama Kürtlerden sarışın ve renkli gِzlü (= mavi) kimse YOKTUR. Varsa, mutlaka soyunda Türklük vardır. Sayfa 100-101’de, çadırın içindeki iki erkek, beş kadın ve yirmi üç çocuğun (kız ve erkek) hiç birisinin Kürtlükle ilgisi yoktur. Bunlar Oğuz boylarından birisine mensup, ne yazık ki, ilgilenmediğimiz için zamanla Kürtleşmiş Türklerin torunlarıdır.


Arkadþýna gönder