Arabic Turkish
 
2012-08-03   Arkadþýna gönder
7564 (2161)


Nankörler sizi..!


Ümit KÖPRÜLÜ

*

Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’nun Kerkük ziyareti Irak Başbakanı Sayın Nuri El Maliki’yi kızdırdı. Maliki’nin danışmanı bir bildiri yayınlayarak Türkiye’yi Irak’ın içişlerine açık bir şekilde karışmakla suçladı ve yetinmeyip daha öteye giderek , biz Davutoğlu’nu tutuklaya bilirdik lafını kullandı. Bu ne cesaret Maliki’de Türkiye gibi bölgenin en güçlü devletinin dışişleri bakanını tutukluyor? Bence Maliki bir bakımdan haklı çünkü Davutoğlu Erbil’e gidip Barzani ile görüştükten sonra Kerkük’e geçip Kürt vali ve Türkmen yetkilileriyle görüşmüştü. Sanki bu ziyaret Irak Hükümetine Kerkük’ün de Kürt bölgesi kapsamı içerisinde olacağıyla ilgili bir mesaj gibi görünmüştü. Ancak bu böyle olsaydı Maliki’den önce Türkmenler buna karşı çıkardı, çünkü Türkmenler asla ve asla Kerkükü Kürtlere kaptırmaya izin veremezlerdir. Sayın Davutoğlu’nun da Türkiye Hükümeti olarak Irak’ın bir bütün olmasından yana olduklarının mesajını vermesi en büyük tanık idi. Bence Maliki’nin bu davranışına iki açıdan bakmak lazım.
Türkiye açısından örf adeti ile asırlardan beri tüm dünyaya bir örnek haline gelmiş Türkiye gibi saygın bir ülkenin dışişleri bakanı gideceği yer Irak’ın bir vilayeti sayılmaktaysa, Irak’ta ne kadar otorite boşluğu varsa da ve Irak hükümetinin ne kadar güçsüz olduğu görünüyorsa da Kerkük ziyaretini ansızın yapmamalı idi. Yoksa bu ziyaret ne kadar güvenlik açısından dolayı gizli tutulmuşsa da örf ve adetler gereği Irak hükümetinin bundan bir haberi olmalı idi.
Irak açısına gelince, Sayın Maliki’ye soruyorum:
- Irak’ın dört bucağında, Başta ABD, İsrail, İran olmak üzere bir çok Arap ve yabancı ülkelerin istihbarat teşkilatları cırıt atmaktalardır. Onlar acaba sizin izininizle mi ordalardır?
- Irak’ın kuzey ve güneyi sürekli yurtdışından yabancı devlet yetkililerini ağırlamaktadır. O ağırlamar sizden izin almakla mı gerçekleşiyor hep?
- Irak’ın kuzeyi bir başka devlet haline gelmiş. Orada tüm devletlerin konsolosluk ve diplomatları bulunmaktadır. Onlar acaba o bölgeye sizden izin alarak mı giriyorlar?
- Sayın Davutoğlu Erbile gelirken de sizden izinmi aldı? Eminim her defasındaki gibi bu defa da almadı. Öyleyse o zaman neden sesiniz çıkmadı? Yoksa sizin emirleriniz Kürt Kesimi ve Mesut Barzaniye geçerli değildir? ve ya Kürt kesimi Irak’ın bir parçası değildir artık?
- Irak’ın kuzeyinde Kandil’de PKK teröristleri barınmaktalardır ve Irak topraklarını kullanarak Türkiye ve Türk askerlerine sürekli saldırmaktadırlar. O teröristlerin barınmalarına göz yummakla asıl siz Türkiye’nin içişlerine karışmış oluyorsunuz. Bundan haberiniz varmıdır?

Sayın Maliki siz tavşandan korkar aslanın önünde baş kaldırır gibisi görünmektesiniz. Bence siz gücünüze bu kadar güveniyorsanız eğer, biraz da o gücünüzü Barzaniye karşı kullanmalısınız. Eminim siz Barzani’den izin almadan kesin Erbil’e gidemezsiniz.

Bu arada ben bu son çıkarmasından sonra, Sayın Maliki’nin yeni bir karakterini daha öğrendim. Meğer Sayın Maliki çok nankörmüş de, yoksa ırk, mezhep ayrımı yapmadan karşılarında aynı mesafeyi koruyan Irak siyasilerine her türlü yardımını esirgemeyen ve Irak halkının refeha kavuşması için seferber olan Türkiye Hümetini Irakın içişlerine karışmakla suçlatmaz ve Dışişleri Bakanı sayın Davutoğlu’nu gerekirse tutuklardık söyletmezdi. Önemlisi umarız bundan sonra Türkiye Hükümetimiz Türk düşmanı olan bu gibi karaktersiz ve nankörlere karşı nasıl bir politika izliyeceğinin farkına varmıştır ve Türkün Türk’ten başka dostu yoktur kavramının mahiyetini öğrenmiştir.

Türkmenşanı Medya ve Araştırma Merkezi
www.turkmensani.net
turkmensani@yahoo.comArkadþýna gönder

Yorumlar:

Yorumlar‎n‎z için saًolunuz
Yaz‎y‎ yaz‎p yay‎nlamak kadar‎ yay‎nlanan yaz‎lar‎ k‎ymetli okurlar‎n da yorumlar‎ ِnemlidir. Hele yap‎lan yorumlar prensip ve ilke sahibi ayd‎n ki‏ilerce yap‎l‎rsa o yorumlar yazarlar‎ daha da etkili konular‎ seçmeye te‏vik eder. Bizler Irak Türkmenleri olarak Allah raz‎ olsun baz‎ millet vekillerimiz çabas‎yla, daha yeni Irak‎n üçüncü büyük unsuru say‎lmaktay‎z. Bizler baً‎ms‎zl‎ًa çal‎‏an Kürtlerin daha çok gerilerindeyiz. Onlar‎n geldikleri bu a‏amaya gelmemiz mümkin deًildir sِylemek istemesek de, baya yorulmam‎z, çal‎‏mam‎z ve pilanlar yapmam‎z laz‎m. Malesef bugün Türkmen davas‎n‎n gerçek temsilcileri yurt d‎‏‎ndalar. Herkes s‎ً‎nd‎ً‎ ülkede ailesi ile birlikte kendi ya‏am‎n‎ sürdürmektedir. Geri de Türkmeneli´de b‎rakt‎ً‎ akraba, tan‎d‎k ve sevdiًi insanlar‎n‎n gelecekleri için her hangi bir katk‎da bulunmamaktad‎r. Bence dava sahibi olanlar nerede olursa olsun mücadelelerini sürdürmelidirler yoksa onlar‎n davalar‎ ve inind‎klar‎ ilkeleri de yaland‎r. Bizler ister yurdumuzun içinde, ister de d‎‏‎nda her‏eyden ِnce Irak Türkmeh Cephesi ve siyasi te‏kilatlar‎m‎z‎ temiz ellerde tutmal‎y‎z. فçimize s‎zan ç‎kar‎c‎, teslimiyetçi ve kendi ç‎karlar‎ için i‏birlikçiliًi benimseyen kalitesiz ve haysiyet düü‏künlerini kurulu‏lar‎m‎zdan uzakla‏t‎rmak için birlik olmal‎y‎z. Kurulu‏lar‎m‎z temiz ellerde olduktan sonra siyasetçilerimizin de çal‎‏malar‎ meyve verecektir. Bizim Kürt karde‏lerimizden eksiًimiz ne? Neden ‏imdiye kadar bir vilayetimizin valisi Türkmen deًildir? Neden Yurt d‎‏‎nda Irak elçileri aras‎nda Türkmen yok? Neden kendimizi korumak için bir silahl‎ güç kuram‎yoruz? ve cevaps‎z onlarca neden. Bizim ayd‎nlar‎m‎z üstüne büyük gِrevler dü‏mektedir. Nere de projelerimiz ve planlar‎m‎z? Bizim stratejimizdir nedir? Kürtler gibi ضzerk bِlgemiz neden olmas‎n? Kusura bakmay‎n ba‏‎n‎z‎ aً‎rtt‎m.
ـmit Kِprülü
umit kopurluye katilyorm
Turkiye cok buyuk bir devlet ,geleceyin dengesini kendi nabzile tutar . ama qne olursa olsun baskalarinin iraka karsi saygisiz olabilir ancak turkiye gibi kadir sinaz merhamet abidesi olan bu devlet Iraktan protokol icabi haberdar etmesi lazimdi ,helehele bu buyuk devlet Turkiye karsiliksiz,tum gucuyle irakin yaninda yer almistir ve irak birlik ve beraberlk icinde olmalaricin her gucunu ortaya koymistir .olsa olsa bizim anlamadigimiz bir sebepten dolayi bu izin alinmamistir .
Sabah Aziz
Agzina saglik
Katiliyorum kale mine saglik
Abo Ahmet
Tecrit politikas‎n‎n k‎r‎lmas‎
Kendiside bir Konya Türkmeni olan Sn Davutoًlunun Kerkük ziyareti bir gِrünmez olay‎ belgelemi‏tir, bu olay Sn.Davutoًlu daha ِnce Irak ziyaretinde programda bulunmamas‎na raًmen Kerbela ziyaretide bulunmu‏tur, ama o ziyarete kimse sesini ç‎karmam‎t‎r hatta akl‎na getirmemi‏tir!!!, ancak ziyaret yeri peygamberler diyar‎ Türkmen soylu Kerkük olunca, Araplar‎n bugüne kadar tecrit ettiًi ve insani haklar‎n‎ gasp ettiًi ve yok say‎p varl‎ً‎n‎ kabul etmediًi, Türkmen halk‎n‎n dünyaya aç‎l‎mans‎na kar‏‎ ç‎kmalar‎n‎n amaresidir.
Temelinde Arap ‎rkç‎l‎ً‎ yatan ve kendilerinden ba‏ka hiç bir millete deًer vermeyen bu anlay‎‏ sahipleri geçmi‏te Kürtlerede bِyle yanl‎‏lar yapt‎klar‎ için Kürtler hakl‎ olarak kendilerine ayr‎ bir bِlgesel yِnetimi silah zoru ile kabul ettirdiler, ancak biz Türkmenler olarak hala daha insani ve islami duygularla bize kar‏‎ kin ve nefret dolu Araplarla kader birliًi yap‎yoruz ...çok garip deًilmi ?
Oysa Irak‎n can damar‎ olan terk edilmi‏ Kerkük hak ettiًi ِneme sahip olmal‎, dünya ile bütünle‏meli, yeralt‎ zenginliًi bar‎‏ ve güzellikler için vesile olmal‎, geliri ile Dubay‎dan daha modern olabilecek bu bِlgenin kalk‎nmas‎ saًlanmal‎, kar‏‎ ç‎kan kim olursa olsun berteraf edilmeli çünkün bu halk yeteri kadar ac‎ çekmi‏tir bundan sonra suçu olmayan çektiًi cezadan bütün dünyan‎n desteًile kutulmal‎..yoksa bu tutsak muamelesi yozla‏m‎‏ kültüre ve Türkmen halk‎n‎n yok olmas‎na sebep olacakt‎r.
Fuat Tigin
turkmenler icin Esir turk luge son artik
dunya degismekte nerdeyse bir cok halklar haklarini elde ettiler, bu durun turkmenler icin hala karanlik irakt ucuncu siniftan daha hor gِrulmektedirler, Zalimin zulmu var ise bizim de allahimiz vardir, evet gadar irakt devletinin plani sِyledir, Irak devlet guclu oldigi takdirde kerkukten basliyarak kuzy iraki da icine alarak devletin amansiz denetimine tabi tutulmasi planlanmis ve gecmiste bas partisini kِlesi bugun de fars devletine kِleletirilmemiz istenmekteir, evet kurtler uyanik durumun farkindadirlar, umarim ayni durum turkmenler icinde gecerli olacaktir, yeni irakta turkmenlerde TURKMENELI bargi bir nevi serbest siyaset yurutmektedirlar, ama irak AHTABUTLARI en ufak bir firsata tum elde ettiklerimizi kesinlikle almak isterler bu son olaylarda durumun gِstergesidir, Ne oldi da sn davutoglu kerkukte soydaslari ile kucklasti, bugun irakin her kِsesinde fars istihbaratcilari bakanlari cirit atmakta, onunmuzdeki gunlerde sularin isinacagini dusuniyorun turkmenler dik durum sergilemesi lazim ve haklarini ne pahasini olusa olsin diger milletler gibi elde etmesi lazim.
Yasar kerkukulu
Y‎lda Ayda bir Namaz oda Hakka Yaramaz
Bu durum Syn.Bahçelinin KERKـK ziyaretine engel te‏kil eder ise buna AKP hükümeti üzülecekmi yansa barzani gibi sevinipte bayramm‎ yapacak, yansa bu olup bitenler barzaninin emriyle yap‎lan bir manavram‎, HER قEY BAHاELفNفN ZفYARETفNفN GERاEKLEقفP GERاEKLEقMEMESف فقفذف ALTINDA AYDINLANACAKTIR kan‎mca
Turanc‎ Türkmen
Son derece yan‎‏
Eger birileri Irakta Cirit at‎yorsa Resmi bir ‏ekilde atm‎yor Ancak Davutoًlunun Ziyareti resmidir ve Irak Ringonun ah‎r‎ degildir orada ne olursa olsun kim ba‏‎nda bulunursa bulunsun bir Merkezi hükümet var ama unutmay‎n ortada bir gerçek var ileride fark‎na varacaks‎n‎z Berezani Türkiyeyi ve Türkmenleri oyuna getiriyor uamar‎m günü gelince Türkmenler Berezaniye s‎g‎nmazlar.
Mehmet Kerküklü


Yazarýn diðer yazýlarý

1 - Ben Bir Oğuz Türkmenim
2 - İsmail Serttürkmen ve “Ant olsun mavi asmanım sana”
3 - Mezopotamya Özerk Bölgesi
4 - 2017 İl Mecisleri Seçimleri İçin Ne Kadar Hazırız
5 - 2003 Yılı Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi
6 - El Turkmaniyye TV. Muhabiri Başika’daki Türk Gücü Varlığından Rahatsızmış
7 - Liderlik Sana Yakışır Erşet
8 - Uyuyan Dayış Hücreleri
9 - Ölümünün 25. anısında ... Mehmet İzzet Hattat’tan Baas celladlarına direnme dersi
10 - Ölümünün ikinci anısında Türk Dünyasının ölümsüz kaybı Sadun Köprülü
11 - Kerkük Katliamı'nın 57. anısı ve düşündürdükleri
12 - Ah Temmuz ne kadar da uğursuzsun Türkmen'e
13 - Erşet Salihi ile Mesut Barzani’nin buluşması
14 - Cennet annelerin ayağı altındadır
15 - Körfez savaşı sonrası Irak ve Altunköprü katliamı
16 - Türkmen Davası Perişanlar kıralı Nihat Akkoyunlu’sunu kaybetti
17 - Altunköprü Destanı
18 - Daha kaç Fatma, Masume’ler kurban vereceğiz
19 - Türkiye’yi terör bitiremez
20 - Beşir, Tazehurmatu ve IŞİD Belası
21 - Bağdat 20 yıldır aynı tas aynı hamam
22 - Aşkımsın Kerkük sevdamsın Kerkük
23 - Kerküksüz elden ele düşmüşem
24 - Hür, bağımsız ve güçlü bir Türkmen İradesi için İstanbul Çalıştayı başlıyor
25 - Türkmeneli İzlenimleri (11) Erbil Çağdaşlığın zirvesinde
26 - Türkmeneli İzlenimleri (10) Türkmen Medyası
27 - Irak’ta Mezhepçiliğin tek garantisi Türkmenlerdir
28 - Beşir Köyü Destanı
29 - Türkmeneli İzlenimleri (8)
30 - Yurt dışındaki Türkmen aydınları İstanbul Forumunda buluşuyor
>>Sonraki >>